2017-06-24

OŚWIADCZENIE

 


Działając w imieniu Fundacji Nadzieja Rodzinie, oraz fundatora Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie w związku z utrzymanymi w sensacyjnym tonie informacjami, jakie pojawiły się na łamach 'Echa Dnia' w dniu 21 czerwca 2017 r. pragnę wyjaśnić, co następuje:

Fundacja Nadzieja Rodzinie jest organizacją non profit działającą, podobnie jak Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, w obszarze ekonomii społecznej, wspierając rodziny oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu województwa świętokrzyskiego. W ramach swej statutowej działalności organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Środki finansowe na ten cel pozyskiwane są między innymi w drodze otwartych konkursów. Zaznaczyć należy, że takie działania były prowadzone z powodzeniem już dużo wcześniej, zanim Pan Kazimierz Mądzik objął stanowisko Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Tytuł artykułu: 'Afera z kuratorem. Dał kasę swojej fundacji?' jest absolutnie niedopuszczalny i sugeruje niestety nieznajomość najprostszych zagadnień prawnych autora artykułu. Fundacja ze swej istoty nie może być niczyją własnością, posiada odrębny byt gospodarczy i prawny, a podmiot ją tworzący to tzw. fundator. W naszym przypadku fundatorem jest organizacja pożytku publicznego z terenu Kielc - Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie. Sugestia jakoby Fundacja Nadzieja Rodzinie mogła by być własnością Pana Kazimierza Mądzika jest niedopuszczalna i stanowi daleko idące nadużycie.

Tak jak zostało to już wcześniej wyjaśnione, Pan Kazimierz Mądzik zasiadał w gronie Rady Fundacji, organu wyłącznie nadzorczego, a nie zarządzającego do dnia 1 marca 2016 r. kiedy to złożył rezygnację. W związku z czym do Krajowego Rejestru Sądowego został skierowany wniosek o jego wykreślenie z Rejestru. Warto podkreślić, że funkcję tą przestał pełnić już z chwilą złożenia rezygnacji, a nie z chwilą wykreślenia z KRS. Autor artykułu, choć pozyskał dane z Krajowego Rejestru Sądowego, nie pokusił się o wskazanie, jakie inne znane osoby, pełniące różnorodne ważne funkcje publiczne na terenie Województwa Świętokrzyskiego, zasiadają w Radzie Fundacji Nadzieja Rodzinie. Zostały one zaproszone do tego grona właśnie po to, aby działalność Fundacji była w pełni transparenta i podlegała kontroli publicznej.

Liczę, że powyższe informacje nieco ostudzą niepotrzebne emocje wywołane artykułem.

 

Z poważaniem,

                    Mariusz Skadłubowicz

                    Prezes Zarządu
Top